The 18th World Congress of Jewish Studies

Categories of Identity in Final Projects of Art Students at Talpiot College

מכללת תלפיות היא מוסד להשכלה גבוהה להכשרת מורות המשויך למגזר הממלכתי-דתי, שבו קיים מסלול להוראת אמנות. הסטודנטיות לאמנות הינן נשים שמרביתן בגילאים שבין 20 ל-30 בעלות רקעים שונים מבחינת הגדרתן הדתית: דתי-לאומי, מסורתי, חרדי, וחילוני. במסלול לאמנות יש הכשרה סטנדרטית לאמנות הכוללת סדנאות ולימודים עיוניים באמנות, אך ההכשרה כוללת גם דגש חזק על נושאים יהודיים באמנות באמצעות שעורים כגון מבוא לאמנות יהודית, זהות וסמלים יהודיים באמנות, קליגרפיה עברית ואיורים בכתבי יד, היחס ההלכתי לאמנות ועוד. בכך התוכנית שונה מבתי ספר לאמנות ומכללות להכשרת מורים לאמנות השייכים לסקטור החילוני.

בהקשר של הזהות היהודית יש מקום מיוחד לאמנות כתחום שהיה מודחק והשתנה מאד מאז האמנציפציה שחייבה גישות חדשות לזהות יהודית. במדינת ישראל בתחילת דרכה האמנות נחשבה כמעוז של יצירה חילונית, אולם בשנים האחרונות ניתן לראות גם במגזר הדתי הגברת החשיפה והפתיחות כלפי אמנות וחינוך אמנותי.

מטרת המחקר הנוכחי היתה לבדוק כיצד לימודי אמנות עם דגש יהודי משפיעים על הסטודנטיות בעיצוב פרויקט הסיום שלהן באמנות, ומה ההשפעה על זהותן העצמית והמקצועית. במחקר נבדקו עבודות אמנות שהוכנו כפרוייקט סיום הלימודים, שכלל יצירה חזותית ורציונל. המחקר לווה בשאלון וראיון אישי. קבוצת המחקר היתה כ-50 סטודנטיות לאחר סיום הלימודים ואופן ניתוח הנתונים הוא איכותני. במהלך המחקר אותרו מרכיבים השייכים לזהות יהודית המופיעים בעבודות הסיום של הסטודנטיות ונבדק כיצד הם קשורים לתכני הלימודים במכללה. שאלה נוספת שנבדקה היא אילו תכנים ואסטרטגיות של זהות יהודית מופעלות? לצורך כך היה שימוש בגישות לזהות יהודית שאותרו גם במחקרים קודמים כגון: הרמוניזציה בין תוכן חילוני לתוכן יהודי, דחיה של תכנים שלא התאימו להשקפה או יצירת "מגרות" עבור תכנים שונים. שאלה נוספת שנבדקה: האם היה לתוכן היהודי בלימודי האמנות השפעה גם לאחר סיומם?

במחקר התאפשר מימד של ביקורת בכך שנבדק גם השימוש בתכנים יהודיים ביחס לרקע של הסטודנטיות וכך היה אפשר להבחין האם הרקע הקודם או הלימודים היו בעלי השפעה עיקרית על הכללת מרכיבים מתוך המורשת היהודית בעבודות ובתפיסת הזהות.