קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

A New Look at the Formation of Nehemiah’s Narrative

הנושאים המרכזיים שסביבם סובב ספר נחמיה, הם שיקום חומת ירושלים והאירועים הקשורים למבצע זה. כתשעה מתוך שלושה עשר פרקי הספר, נוגעים לסיפור בניין החומה ומתארים את הרקע לבנייתה (פרקים א–ב), את מלאכת הבנייה עצמה (ג), ההתנגדות אליה מצד עמי האזור (ד, ו), את המצב הכלכלי ביהודה במהלך העבודות (ה), את שיקום ירושלים ויישובה לאחר השלמת החומה (ז, יא) ואת חנוכת החומה (יב). מרבית הכתובים בפרקים הללו נכתבו כדיווח בגוף ראשון מפי נחמיה. ההשערה המקובלת בקרב החוקרים היא שהדיווח על כך שנחמיה ארגן את בניין חומת ירושלים הוא אמין מבחינה היסטורית ושייך לתשתית המקורית שממנה התפתח ספר נחמיה. מאז שפינוזה, שיערו חוקרים רבים כי החומר הכתוב בסגנון אוטוביוגרפי שייך למקור שנכתב בידי נחמיה עצמו, אשר זכה לכינוי "זיכרונות נחמיה" (The Nehemiah Memoir). גם חוקרים אחרים, שהציעו מודלים שונים להתגבשות סיפור נחמיה, שיערו כי הוא התפתח ממקור מצומצם מימי נחמיה שתיאר את שיקום החומה על ידיו.

ההרצאה תבקש לבחון מחדש את ההשערות המקובלת בנוגע לחיבור ספר נחמיה. הדיון יתרכז בעיון מחודש בנחמיה ד, המתאר את היערכות נחמיה ואנשי ירושלים לקראת מתקפה צפויה של אויביהם, שנועדה לבלום את העבודות על החומה. על סמך עיון זה, יוצע להעריך מחדש את אופן היווצרות הפרק, ויזוהו בו שכבות שונות של מקור ועריכה. בנוסף, יובאו דוגמאות ממקומות אחרים בסיפור בניית החומה, שגם בהם ניתן להבחין בפעולות עורך קרובות לאלה שיאותרו בפרק ד. לאור זאת, הרצאה זו תציע לשקול מחדש את אופן התגבשות ספר נחמיה המקראי, ותשרטט תמונת מקורות ועריכה שונה מזו שהובאה במחקר עד כה.