The 18th World Congress of Jewish Studies

The Unique Relationship of the Vilna Gaon’s Followers with British Representatives in Eretz Israel, Missionaries and Consuls: The Ideological and Legal Background

משנות העשרים של המאה ה-19 התפתחה פעילות מיסיונרית עניפה מצד גורמים אנגליקנים בארץ ישראל. בתום שלטונו של מוחמד עלי ב 1839 הוקמה קונסוליה בריטית בירושלים, עיר קטנה ובעלת חשיבות פוליטית זניחה באותה תקופה. תלמידי הגאון מוילנה ה"פרושים" , בראשם רבי מנחם מנדל משקלוב, רקמו קשרים אדוקים עם אותם הנציגים של בריטניה. הקשרים הללו תמוהים ועמדו בניגוד גמור לעמדה הרשמית של הרב הראשי של לונדון וכן של הקהילות היהודיות השונות בירושלים שהתנגדו בכל תוקף לפעילות המיסיונרית. ההרצאה תעסוק במניעים האידאולוגים והדתיים שעמדו מאחורי עמדת הפרושים, וכן במעמד המשפטי הייחודי של הפרושים מול הקונסוליה הבריטית, תוך שימוש מושכל של חוקי הקפיטולציות. תבחן גם העמדה הבריטית בנידון, וכן בהשלכותיה על מעמדם של יהודי ליטא ורוסיה בארץ ישראל.