The 18th World Congress of Jewish Studies

Computerized Noun Declension Tables

Shalev Farfel

לאורך שנים רבות עסקה ועדת הדקדוק של האקדמיה בקביעת כללים בנטיית השם. בשנים האחרונות עוסקת המזכירות המדעית של האקדמיה ביישום הכללים במערכת ממוחשבת של נטיות השם המבוססת על משקלי השמות ועל דרכי תצורה נוספות, בדומה למערכת ממוחשבת של נטיית הפועל שכבר עומדת לרשות הציבור באתר האקדמיה.

העבודה השיטתית על לוחות הנטייה והצורך להציג את צורות הנטייה התקניות של כל שם ושם העלו כמה שאלות דקדוק שלא נשקלו קודם לכן והצריכו החלטות חדשות. כך למשל מה דין נטייתן של מילים שנשאלו לעברית בספרות חז"ל – האם לראות בהן מילים לועזיות או מילים עבריות לעניין הנטייה; האם צורות ייחודיות במקרא יישארו בעינן או יותאמו לכללים הסדירים. שאלה מסוג אחר שעומדת לנגד עינינו היא מה להציג בלוחות הנטייה: האם להציג רק את הצורות המשמשות בעברית החיה או גם צורות אפשריות לשימוש ספרותי, האם להביא צורת נקבה לכל בעל מקצוע ולכל בעל חיים, ואם אין צורת נקבה יציבה – האם להציג את כל הצורות שבכוח.

מערכת נטיית השם היא חלק ממפעל רחב של האקדמיה להצגת המידע על המילה העברית מכל מאגרי האקדמיה, והחתירה לאיחוד המערכות מעלה שאלות מגוונות מתחום הדקדוק, הגיזרון והמשמעות.