The 18th World Congress of Jewish Studies

The Language of the Jewish Metal Amulets from Eretz Israel and its Vicinity

הארמית היהודית של ארץ ישראל מתחלקת לשלושה רבדים עיקריים שיש ביניהם הבדל של זמן, מקום וסגנון: לשון הכתבים הארמיים ממדבר יהודה, לשון התרגומים הארץ-ישראליים למקרא ולשון התלמוד הירושלמי והמדרשים. העיון הדקדוקי מראה כי לעיתים קרובות רבדים אלה קשורים האחד בשני בקשר של התפתחות מן המוקדם אל המאוחר. בסדרת מחקרים עוקבים עמד פרופ` אברהם טל על העובדה כי תופעות העולות אל פני השטח לראשונה בארמית של שלהי ימי הבית השני, מתגברות בשרידי התרגום הארץ-ישראלי מן הגניזה וקונות להן אחיזה בלעדית במקורות המשויכים לתקופה הביזנטית. במחקריו התמקד טל בארבע משבצות לשוניות שנמצאו כשרות להעיד על זמנם היחסי של מקורות הכתובים בארמית יהודית ארץ-ישראלית: הנו"ן המוספת, כינויי הרמז, צורות המקור וכינוי המושא. בהרצאה הנוכחית אבקש להסתמך על המידע הרב הנתון במחקריו של טל כדי לעמוד על אופיו וטיבו של קורפוס ספרותי מרכזי – קורפוס הקמעות המאגיים – שלמרות היקפו ההולך וגדל טרם זכה לבירור לשוני מעמיק. הבחינה המרובעת תספק בידינו נקודת פתיחה לקביעת מיקומה של לשון הקמעות במסגרת המשוערת של להגי הארמית היהודית בארץ ישראל וסביבתה הקרובה.