קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

The “Better” Proverb in the Bible and its Contents

הרצאה זו תעסוק בניתוח התוכן של דגם היתרון. דגם היתרון הינו דגם השוואתי מוכר בספרות המקרא ובספרות המזרח הקדום. בדגם זה ניתנת עדיפות לדבר אחד על פני דבר אחר. מאפייני הדגם הם השימוש החוזר במילות ההשוואה "טוב" או "נבחר", ואחריהן מילות היחס "מ/מן". בהרצאה, אדגים את סוגיו של דגם היתרון בצורתו הבסיסית, וכן אציג מספר דגמים בעלי תחכום רב יותר. כמו כן אציג ניתוח תוכן של דגם היתרון. ניתוח זה יכלול ארבע תמות מרכזיות המבטאות רעיונות עיקריים אשר עולים מן הפסוקים. בכל תמה ניתן יהיה למצוא מספר קטגוריות ובהתאם יוצגו דגמות נבחרות. באמצעות ניתוח התוכן אציג מספר ממצאים וחידושים מעניינים בנוגע לאופן שבו דגם היתרון משמש ככלי להעברת רעיונות ומסרים לקורא המקראי.