The 18th World Congress of Jewish Studies

Exile and Redemption in Cantillation Marks: A Piyyut on the Order of Cantillation Marks Composed by Rabbi Amram Amar

במסורת השירה העברית בספרד קיימים קישוטי שיר רבים ומגוונים, ביניהם קישוטים על יסוד אותיות הא"ב. פייטני צפון-אפריקה, המשיכו מסורת מפוארת זו, ובד בבד הצליחו לחדש בה קישוטים נוספים, ביניהם קישוט על דרך טעמי המקרא. בהרצאה יוצג לראשונה הפיוט "עיני וליבי כאבל אם אבלו" לר` עמרם בר יעקב עמאר (המאות ה-18 וה-19, אלג`יר). הפיוט, אשר עוסק בנושא "גלות וגאולה" מיוסד על שמות טעמי המקרא. לאורך השיר שזורים שמות טעמי המקרא, המתפרשים ע"פ משמעותם המילולית, בהתאם להקשר בו הם כתובים. בכך מסב המשורר את הוראת שם העצם הפרטי לשם עצם כללי או לפועל ומקשר אותו לנושא הגלות והגאולה.