The 18th World Congress of Jewish Studies

Tales of Stood-Up Chairs: Elijah and Righteous Men at Brit Milah Ceremonies

המנהג להעמיד כסאות מיוחדים בטקס ברית המילה לכבוד אליהו הנביא ולכבוד בעל הברית מתואר בפרקי דרבי אליעזר, חיבור המדרשי ארצישראלי מהמאה השמינית. עדויות על קיום המנהג והשימוש בכסאות בטקסי ברית מילה קיימות מתקופת הגאונים, והולכות ומתרבות לאורך ימי הביניים ולתוך העת החדשה. בהרצאה זו אבקש לבחון את השימוש במוטיב כסא אליהו בסיפור העממי האשכנזי בימי הביניים. היחס לכסא אליהו בסיפורים וההתנהלות סביבו מתפקדים כמוטיבים מטרימים את אופיו העתידי של התינוק הנימול. במוקד ההרצאה יעמוד הסיפור "מעשה ברעגנשפורק", המופיע במספר קבצי סיפורים בכתבי יד מימי הביניים וכן תורגם ליידיש, ואציג כיצד ר` יהודה החסיד מתייחס לכסא אליהו כסמל של מיצוב הזהות היהודית. יתר על כן, דרך השיח סביב כסא אליהו נוסף לסיפור נופך הגיוגרפי ביחס לר` יהודה החסיד. את הסיפור אמקם מול סיפורים אחרים המתרחשים בזמן טקס ברית מילה, הן מוקדים והן מאוחרים יותר, בהם מופיע כסא אליהו ומשמש כסמל נושא מסרים קהילתיים.