The 18th World Congress of Jewish Studies

The Doorway of the House as a Conflictual Space: A Studt of Two Biblical Stories

ההרצאה תעסוק בפתח הבית כמרחב עימות. פתח הבית הוא המרחב הלימינלי בין פנים הבית לחוץ הבית. התמקדות במרחב פתח הבית היא המפתח להצגת יחסי הגומלין שבין המרחב הפרטי למרחב הציבורי על מורכבותם: מרחב המסדיר את החלוקה המרחבית בין הפרטי לציבורי והמתווה את נקודות העימות והמתח שביניהם. במרחב הלימינלי של פתח הבית הולכים ומיטשטשים הגבולות הפיזיים והמנטליים בין המרחב האישי כמקום של אינטימיות, הגנה ולעיתים הסתרה, לבין המרחב הציבורי כמקום של חשיפה וכשדה של אסטרטגיות ומנגנוני כוח. קריאה מנקודת מבט מרחבית מסייעת לקריאה מחודשת של הטקסט ומזמינה את הקוראים לבחון גבולות, מוסכמות והגדרות של המרחב והיא עשויה לאפשר לנו להתמודד עם שאלות הנוגעות למעמד הבית ולהבין טוב יותר את הסיפור.

בהרצאה זו אבחן את מרחב הפתח של הבתים של לוט (בר` יט) ויפתח (שופ` יא), כדגם לשימוש בתמה זו במקרא.