The 18th World Congress of Jewish Studies

The Magical Texts from the Cairo Genizah and the Study of Judaism in the Medieval Islamic World

חקר הגניזה נמשך כבר למעלה מ-120 שנה, אולם קטעי גניזה מסוימים זכו ליותר תשומת לב מאשר קטעים אחרים. מאמצים רבים הושקעו בתחומים כגון הספרות ההלכתית שבגניזה, או ספרות התפילה והפיוט, או המסמכים, המכתבים ורשימות הספרים שנתגלו בגניזה, וכתוצאה מכך מצויים בידינו כיום קטלוגים – חלקיים או מלאים – של קטעי הגניזה השייכים לתחומים אלו, ומחקרים רבים על תוכנם ומשמעותם. לעומת זאת, בכל הקשור בחקר המאגיה, האסטרולוגיה, והטכניקות השונות לגילוי עתידות ונסתרות נעשה עד כה מעט מאוד. כמאה ועשרים קטעים פורסמו, אולם מאות רבות של קטעים אחרים מחכים עדיין לפרסומם, ואין בידינו כיום אפילו סקירה בסיסית של התחום כולו, שלא לדבר על סינתזה מקיפה. כתוצאה מכך, כל נסיון לשרטט תמונה כוללת של עולמם התרבותי והדתי של יהודי קהיר, או של יהודי ארצות האיסלם, בימי הביניים, נידון כמעט מראשיתו להתעלמות מחומר חשוב זה, שהיה חלק מזהותם התרבותית של אותם יהודים. בהרצאתי אנסה להראות כיצד נוצר כאן מעגל של היזון-חוזר, בו חומרים שלא עניינו את חוקרי הגניזה, או לא נחשבו ראויים למחקר מעמיק, לא פורסמו ולא קוטלגו – או קוטלגו בצורה שגויה – ולפיכך נותרו לא-נגישים למי שאינם מתמצאים בנבכי הגניזה. כיוון שכך, הם לא שולבו בסינתזות הגדולות של עולמם של יהודי קהיר, או של יהודי ארצות האיסלם, בימי הביניים, ולכן גם לא משכו את תשומת ליבם של חוקרים נוספים. כמו כן אציע דרכים בהן ניתן להתגבר על מכשול זה, ולשלב את חקר המאגיה, האסטרולוגיה, וחוכמת הנסתר המתועדים בגניזה בתוך חקר הגניזה בכללותה.