The 18th World Congress of Jewish Studies

On the Migration of City Centers: The Case of Jerusalem

ירושלים 21/11/2021

נושא ההרצאה : על נדידת מרכזי - הערים / המקרה של העיר ירושלים

אדריכל יורם גינזבורג

התופעה :

מיקום נקודת - העיבור העירונית ומרכז - העיר ההיסטורית , מהווה לעיתים קרובות

ובמקרים של התפתחות עירונית רדיאלית ומתונה , עוגן יציב רב - שכבתי

ומרוכז - תפקודים , שמתקיים במשך מאות בשנים , וללא תמורות משמעותיות .

במקרים אחרים , ובעקבות אופן התפתחות וצמיחתן ללא גבול של ערים בעידן

הפוסט תעשייתי , וכן , לאור שינויים של הפוליטיקה האזורית והלאומית ,

מיקומו של מרכז העיר ומוסדותיו העיקריים משתנה , נודד , ואף מתפצל

למרכזי - משנה המייצרים מרחב רב – קוטבי , רשת מרכזי - כובד תפקודיים ,

המרוחקים מהמרכז ההיסטורי הקדום , ולעיתים אף מנותקים ממנו לחלוטין

עד כדי היעלמותו והחלפתו המוחלטת במרכז עיר חדש .

תוכן ההרצאה בשלושה חלקים :

א - הגדרת מושג מרכז - העיר וניתוח תופעת נדידת מרכזי - הערים בהיסטוריה

העירונית . השפעת שינוי מיקום ופיצול מרכז - העיר על מבנה , תפקוד

וצורת האורגניזם העירוני .

ב – ירושלים הינה עיר בעלת כפל - תפקודים סימולטניים ייחודיים המתבטא

כעיר - עולם , עיר - הקודש , עיר ואם לכשעצמה , עיר הבירה של מדינת ישראל

ועיר שסועה פוליטית . וכך ,ניתוח מקרה - המבחן הייחודי של נדידת מרכז העיר

ירושלים לדורותיו על ציר זמן קיומה , מרכזיותה בטריטוריה , תבנית צמיחתה ,

ומבנה גבולותיה הפנימיים , מהווה פנומן ייחודי שאינו מתקיים בשום עיר בעולם

ג - חזון איחוד ירושלים : לקראת הכינוס הגדול של המרכז העירוני של ירושלים ,

העברתו מזרחה , ותכנונו לעתיד לבוא באגן העיר - העתיקה .

אדריכל יורם גינזבורג :

מרצה בכיר בבית הספר לארכיטקטורה באוניברסיטת אריאל בשומרון

בעל תואר ראשון ושני בארכיטקטורה ותכנון ערים היסטוריות

מאוניברסיטת פירנצה באיטליה . בעל משרד אדריכלים בירושלים .