קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות


Rabbinic Hebrew: Tradition and Transmission

במחקר לשון חכמים מקובל לתור אחרי מאפייניה של לשון חכמים הקדומה ששימשה בארץ ישראל. בהרצאתי אבקש לעמוד על גיוונה של לשון חכמים הארץ ישראל ואף אנסה לעקוב אחר דרכי מסירתה והתגבשותה בקהילות ישראל בימי הביניים.