The 18th World Congress of Jewish Studies

Motives of Algerian Jews between 1952 and 1956 for Immigration to Israel

יציאתם הגדולה של היהודים מאלג`יריה בין השנים 1956-1962 לשני יעדים שונים, לארץ ישראל ולצרפת מעניינת וייחודית בעיקר לאור העובדה שרוב יהודי המזרח ובהם יהודי מרוקו שעלו לארץ ישראל. הצעה זו המתמקדת בעולים לישראל, דנה בשאלת מניעי ההגירה שלהם לארץ, זאת בעקבות היכרות קרובה עם יהודים מאלג`יריה שעלו לארץ (בני משפחה, חברים ואחרים). בנוסף לסקירת הספרות התקיימו ראיונות עומק עם עולים המתגוררים באופקים ובמושב יושיביה שבדרום הארץ אשר בהם יש ריכוז גדול של עולים מאלג`יריה. סקירת הספרות וראיונות העומק עם עולים שעלו לארץ בשנים הללו מלמדת על גורמים דוחפי הגירה וגורמים מושכי הגירה pull & push)). בין הגורמים דוחפי ההגירה בלט במיוחד המצב הפוליטי באלג`יריה ערב קבלת עצמאותה. במאי 1945 פקד את אלג`יריה גל של מהומות דמים כנגד הקולוניאליזם הצרפתי שהתרחב גם כנגד היהודים (שוראקי, 1975). בשנת 1956 עלה מספר גדול, באופן יחסי, של יהודים לא"י (1001) ובשנים 1961-1962 הגיעו גלים גדולים יותר (שם). עם זאת, רוב יהודי אלג`יריה היגרו לצרפת בשל היותם בעלי אזרחות צרפתית על פי צו כרמיה מ-24 באוקטובר 1870 (אביטבול, תשנ"ד). מעטים מיהודי אלג`יריה עלו לישראל ללא הנהגה "אופייני לה הדבר שהגיעה (העלייה) לישראל כגוף חברתי שהותז ראשו, פעל כמין חוק שהזרים לצרפת את העילית הטכנית, הממונית ...ולישראל את ההמונים המרוששים ביותר"...(שוראקי, 1975 עמ` 271). מהמחקר ומהראיונות עלה כי הגורמים מושכי ההגירה לא"י היו: הגורם המשיחי, הזיקה לא"י, החשש מנישואי תערובת, הקמתה של מדינת ישראל, השפעתם של תיירים שביקרו בארץ, השפעתם של קרובי משפחה שגרו בארץ, פעילותם של שליחים ציוניים שנשלחו לקהילות יהודיות וכן השפעתם של עיתונים שהגיעו מהארץ והפיצו את רעיון הציוניות (כהן, 1968). עוד עולה מהראיונות שהמבוססים מבחינה כלכלית והמשכילים היגרו לצרפת ואילו לא"י עלו בעיקר מעוטי היכולת והמסורתיים שעל פי רוב גרו בדרום אלג`יריה ובקונסטנטין.

רשימת מקורות

אביטבול, מ` (תשנ"ד). תולדות האנטישמיות מכרמיה לפטן, אנטישמיות באלג`יריה הקולוניאלית1940-1870, ירושלים: מרכז זלמן שז"ר.

כהן, ח` י` (1968). הגורמים לעליה מארצות אסיה ואפריקה במאה העשרים. המכון ליהדות זמננו - מדור שפרינצק - האוניברסיטה העברית בירושלים

שוראקי, נ` א` (1975). קורות היהודים בצפון אפריקה. תל אביב: עם-עובד.