קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Moral Literature in Salonika in the Eighteenth Century

ספרות המוסר בשאלוניקי במאה השמונה-עשרה היא בעלת מאפיינים ייחודיים. הדבר בא לידי ביטוי הן בחיבור ספרות מוסר חדשה של חכמי המקום והן במאפייני העיסוק בספרות המוסר הקדומה. ההרצאה תדון במאפייניה הבולטים של ספרות המוסר בתקופה זו וכן בהיבטים הקשורים בדרכי הדפסתה, שיווקה והפצתה בקהילה. מבין ספרי המוסר שיידונו בהרצאה, יינתן דגש מיוחד לשתי המהדורות של ספר `ארחות יושר`, שחיבר ר` יצחק מולכו (שאלוניקי 1769, 1791).