קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Jewish Life in Salonica in the Eighteenth Century

חולשת האימפריה העות`מאנית במאה השמונה-עשרה והמשברים שידעה השפיעו על קהילת סלוניקי , ובמיוחד גרמו להכבדת עול המסים על הקהילה היהודית. המשברים הכלכליים שידעו יהודי העיר, בעיקר ירידה דרסטית של המסחר ה וקיפאון בעסקי כספים גרמו לצמצום בשכבת העשירים והגדילו את כמות העניים בקהילה. עם זאת נמשכו לאורך המאה החיים הדתיים.

ההרצאה תתמקד בנושאים הבאים:

א. כוח הרבנים בהנהגת הציבור והעברת חלק מסמכויותיהם לגבירים.

ב. בתי הדין

ג. הפסיקה והשפעתה

ד. הש פעת השבתאות

ה. תלמוד התורה והישיבות

להלן כמה מן המסקנות: כוח הרבנים ירד, ובלטה קרבת המשפחה בין רבני העיר. מסקנה נוספת היא כי שקיעת הרבנות בעיר משתקפת במחלוקות הפנימיות בקהילה לאורך המאה. במאה השמונה-עשרה המשיכו בתי-הדין לפעול כבעבר, אך ניכר שחלה עליה בפניית יהודים לערכאות מוסלמיות. נלמד כי השפעת השבתאות על חיי הרוח הייתה שולית. נלמד גם כי ישנה ירידה בכמות הישיבות ובמספר התלמידים שלמדו בהן.

כמו-כן הספרות הרבנית של המאה השמונה-עשרה משקפת את התרופפות המסגרת המסורתית של יהודי סלוניקי וכי המודרנה חדרה לציבור היהודי בעיקר דרך הפרנקוס.