The 18th World Congress of Jewish Studies

The Selective Use of the Rules of Halakhic Adjudication from the Talmud to Contemporary Adjudicators

מאז ראשית הווצרותם של כללי הפסיקה בתקופת התלמוד, נעשה בהם שימוש רב אך מוגבל. כבר לגבי הכלל היסודי של ר` יוחנן: הלכה כסתם משנה, נמצא בתלמוד חריגים רבים, שבהם לא פסקו על פי הכלל הזה, אפילו ר` יוחנן עצמו. בהרצאה אבקש לתאר על התופעה ולבחון את ההסברים השונים שניתנו לה, הן בתלמוד עצמו, הן בספרות כללי ההלכה, הפסיקה והפרשנות הבתר-תלמודית. לאור זאת אנסה להציע תובנות כלליות אודות מעמדם של הכללים בפסיקת ההלכה ומידת השימוש בהם, לאורך הדורות ובמרכזי התורה השונים.