The 18th World Congress of Jewish Studies

Between Rabbis Zvi Yehuda Hacohen Kook and Yehuda Amital: Two Rabbinical Models in Religious Zionism in the Second Generation after Rabbi Kook

הרבנים צבי יהודה הכהן קוק ויהודה עמיטל הושפעו במידה רבה מתורתו של הרב קוק ועמדו בראש שתי ישיבות מרכזיות אשר המשיכו את דרכו של הרב קוק בדור השני. זהו בסיס חשוב להשוואה ביניהם ולמודלים המשפיעים שלהם כרבני שתי ישיבות דגל של הציונות הדתית (למרות היותו של הרב עמיטל צעיר ב30 שנה מהרצי"ה). השוני בין שני רבנים אלו גדול, ויצר מחלוקת כבר בדורם ובדור התלמידים הבא. יש בכוחה של המובחנות בין שני הרבנים הללו להסביר חילוקי דעות עמוקים יותר בתוך הציונות הדתית בדורנו. בין ההבדלים ביניהם ניתן למנות את תפיסתם את תורת הרב קוק והרלוונטיות שלה לדורם,עמדתם החינוכית, תפיסתם הדמוקרטית, אפיון הגותם כאידאולוגית או קיומית, הבנת תכני הגאולה המרכזיים, ראיית הגאולה כצעד דטרמיניסטי או הפיך, השקפתם הפוליטית ועוד. בהרצאה אשמח לפתח הבדלים אלו ולהציג את השתמעויותיהם.