The 18th World Congress of Jewish Studies

The Key as an Intertextual Symbol in the Six-Day War

סיפורי חיילים המתארים את הגעתם לכותל המערבי, קבר רחל ומערת המכפלה במהלך המלחמה כוללים התייחסות למפגש עם ערבי מבוגר אשר מעביר להם מפתח, שמאפשר מעבר או כניסה למקום הקדוש. בהרצאה המוצעת, אציג גרסאות סיפורי המפתח ואציע לראותן כמייצגות את היחסים התרבותיים והפוליטיים בין שתי החברות המספרות העיקריות, הישראלית והפלסטינית. בהגעה למקומות הקדושים, המפתח מהווה אמצעי לצורך הכניסה למקום, כמו גם סמל של העברת בעלות ושליטה. בנוסף, המפתח מהווה סמל אינטר-טקטסטואלי משותף של המפגש הבין תרבותי הישראלי-פלסטיני וסממניו, כפי שהתהווה במהלך מאה השנים האחרונות.