קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

The Beginnings of Sabbateanism in Poland

ההרצאה מבקשת לעמוד על התחלותיה של השבתאות בפולין לאור תעודות חדשות ובכלל זה איגרת בלתי ידועה של נתן העזתי שנשלחה לקהילות פולין בשלהי שנת 1665. בתוך כך נעמוד על הפצתם ומשמעותם של תיקוני התשובה השבתאיים בכתב יד