קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

The Characteristics of Mishnaic Hebrew in Modern Research

מאז התחיל חנוך ילון לעסוק במחקר לשון חכמים, מתמקדים בחקר כתבי יד ובמסורות בעל פה. הרצאתי תעסוק בשאלה האם מדובר בלשון חכמים המקורית שנהגה בהיות הלשון לשון חיה או בגיבושים מאוחרים? רק באשר לעובדות מעטות הנמסרות בכתבי היד ובמסורות שבעל פה ניתן לקבוע בוודאות שהן צורות המשקפות את הלשון החיה. ברוב הנתונים הנמסרים לנו בכתבי היד יש מקום לחשוב שהרבה מהם התגבשו בתהליך המסירה של ספרות חז״ל וראש לכולם המשנה.