The 18th World Congress of Jewish Studies

Sports in the Shadow of Death: The Sports Enterprise of the Maccabi Movement during World War II

ענת קדרון ואודי כרמי, המכללה האקדמית תל חי

בתחילת שנות השלושים של המאה העשרים נוסד מפעל `ציון המכבי` בהשראת מפעל היכולת הגרמני. המפעל כלל מבחנים גופניים ותיאורטיים. סניפי `מכבי` באוסטריה, בצ`כוסלובקיה ובגרמניה אימצו את המפעל, שנועד להכשיר את חבריהם לקראת הגירה מאירופה לארץ ישראל ולהקנות להם כושר גופני ותודעה ציונית. בשנת 1940 אימצה הסתדרות `מכבי` העולמית את המפעל באופן רשמי ועודדה את חברי התנועה להמשיך ולהשתתף בו. בשנות מלחמת העולם השנייה קיבל `ציון המכבי` משמעות כפולה: הראשונה נוגעת ליהדות אירופה, והיא ניסיון לשמר את אורח החיים הקודם. העיסוק בספורט, וההשתתפות במפעל `ציון המכבי`, היו חלק מניסיון נואש להיאחז בדפוסי פנאי כבימים כתיקונם. צריכת תרבות וספורט העניקה לחברי התנועה תחושת נורמליות, בשעה שהאדמה נפערה תחת רגליהם. המשמעות השנייה מתייחסת למעמדה של `מכבי` בתוך החברה הארצישראלית, ולניסיונה לשמר את מעמדה כמייצגת הלאומיות הציונית הכללית, על רקע הפוליטיזציה של הספורט הארץ-ישראלי. הרצאה מוצעת זו דנה במשמעויות התרבותיות והפוליטיות של מפעל הספורט `ציון המכבי` , הן בהיבטים התרבותיים של מפעל זה בקרב יהודי אירופה בתקופת השלטון הנאצי, והן בהיבטים הפוליטיים הקשורים במעמדה של תנועת המכבי באירופה ובארץ ישראל.