The 18th World Congress of Jewish Studies

Burial in Jerusalem: Changes in the Perception of Space

בתי הקברות לוקחים חלק מהותי בהתפתחות ובזהותה של עיר, מבט מעמיק ובוחן על בתי המתים בירושלים יספר סיפור של התקופות השונות והתמורות הרבות בחיי העיר.

יד אבשלום וקבר זכריה היו לחלק מנוף העיר ומדימויה. כיצד נוכחת הקבורה בעיר בימינו? ההרצאה תעסוק בהתבוננות מחודשת על נושא הקבורה בירושלים, אדון בסוגיות עכשוויות בארץ ובעולם בנושא הקבורה עם דגש על קבורה יהודית, דמיון וזיכרון, הלכה תכנון, התפתחות וחווית המרחב בבית העלמין גבעת שאול בירושלים, תפקידו ומעמדו של בית הקברות בתפיסת הדימוי של ירושלים של ימינו.