קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Textual Witnesses of Tosefta Yevamot: New Findings in Light of the Cairo Genizah Fragments

נחלקו החוקרים בשאלה איזה משני כתבי היד העיקריים של התוספתא הוא האמין ביותר? האם יש להעדיף את כ"י וינה שבו בחר ליברמן לנוסח הפנים של מהדורתו לתוספתא, או שמא יש לבכר את כ"י ארפורט העתיק יותר? בהרצאה זו אציג ממצאים חדשים בעניין, על ידי השוואת שני כתבי יד אלו לשני קטעי הגניזה שיש בידינו למסכת יבמות. אבקש להראות שממצאים אלו תומכים במקוריותן של גרסאות כ"י ארפורט משני כיוונים. ראשית, עולה שבמסכת יבמות כ"י ארפורט שייך לאותו ענף נוסח של שני קטעי הגניזה, כאשר שלושה עדי נוסח אלו באים משלשה אזורים גיאוגרפיים שונים. שנית, סופר כ"י ארפורט מגיה את הטקסט של התוספתא לעתים רחוקות בלבד ורק על פי מקורות מקבילים בספרות חז"ל. לעומת זאת, סופר ענף כ"י וינה ודפוס ראשון נוטה להכניס הוספות והגהות לטקסט בתדירות גבוהה הרבה יותר מזו של סופר כ"י ארפורט. יתר על כן, הגהותיו של סופר ענף כ"י וינה ודפוס ראשון אינן מצטמצמות לשינויים על פי מקורות בספרות חז"ל בלבד אלא הן כוללות גם הגהות על פי סברה. ממצאים אלו מצביעים על עליונותו של כ"י ארפורט בכל הקשור לתוספתא יבמות.