The 18th World Congress of Jewish Studies

On the Body as a Defining Category in R. Moses Cordovero’s Thought

כיצד עלינו להבין את קביעתו הנחרצת של רמ"ק במעין כל הארץ בספר אילימה, כי "הגוף [...]הוא מציאות ההויה השלימה", וכי "הגוף גמר ההויה"? מהם גדרי הגוף שאליו מכוון רמ"ק? אילו גופים שונים מופיעים בכתביו של רמ"ק ובפרט באילימה? מה היחס ביניהם? ההרצאה תבחן מכמה היבטים את אופן תפקודו של הגוף במחשבה של רמ"ק, במיוחד במחשבה המאוחרת שלו, באילימה. ראשית, ההרצאה תמקם את שאלת הגוף אצל רמ"ק בהקשריה. במיוחד אדגיש את ההקשר הפילוסופי המובהק של הדיון של רמ"ק בגוף, בפרט אל מול מחשבת הרמב"ם, ואציע כמה מחשבות על הפעולה הרטורית של רמ"ק בשימוש שלו בגוף. היבט מרכזי בדברים יהיה העמידה על המנעד הרחב של גדרי גוף שעמם עובד רמ"ק, והטענה כי הם משתלבים במהלך אחד, קוהרנטי ויסודי למחשבה של רמ"ק, שבה הגוף והיבטיו השונים הופך לעיקרון מארגן. עוד אציע כי העמדת גדרי הגוף ומשמעויותיו המגוונות במרכז צריכה להיתפס כחלק מהניסיון של רמ"ק להעמיד תיאולוגיה קבלית המסוגלת להתחרות בהצלחה במסורת הפילוסופית. מכאן ששאלה היסטורית חשובה לגבי החיבור ומגמותיו נוגעת בקהל היעד שלו, ובמטרותיו, הווי אומר בשאלות יסוד לגבי טיבו של ספר אילימה, חיבורו העלום ביותר, מבחינת תולדות התקבלותו, של רמ"ק.