קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Baraita de-Niddah in Yemenite Jewish Literature of the Middle Ages

בהרצאתי אעסוק בשקיעי החיבור "ברייתא דנדה" בספרות יהודי תימן בימי הביניים. שקיעיה של ברייתא זו בספרות יהודי אשכנז וספרד, נחקרה בעיקר ע"י הורוביץ, דינרי, תא-שמע ומרינברג. שקיעיה של ברייתא דנדה בספרות יהודי תימן לא נחקרה עד כה. ד"ר יוסף טובי, במחקרו על מדרש הגדול העלה שני ציטוטים מתוך ברייתא דנדה. אוסיף עליו שני שקיעים נוספים בספרות יהודי תימן: האחד מתוך שאלה הלכתית ששאל מצֹמון, נגיד תימן, את ר` מצליח, ראש הישיבה הארץ ישראלית, בפוסטאט, בשנת 1135. השני הוא ציטוט של ברייתא דנדה בתוך "מדרש הבאור". העולה מתוך מקורות אלו הוא שיהודי תימן, לפני תקופת הרמב"ם, אמצו הלכה למעשה את ברייתא דנדה.