The 18th World Congress of Jewish Studies

Reflections on the Preparation of a New Critical Edition of Seder Eliyahu: Exegetical and Conceptual Perspectives

סדר אליהו מתייחד בנוף הספרות המדרשית בסגנונו, בדרכי עריכתו ובמידה מסוימת גם בעמדות הרעיוניות שהוא מבטא. חיבור זה נמנה עם מדרשי האגדה המאוחרים, וכפי שציין יעקב אלבוים, יש בו שילוב בין מדרש לספר מוסר ימי ביניימי. מחקרים שעסקו בחיבור זה התמקדו רובם בניסיון לזהות את זמנו ואת מקום חיבורו, מיעוטם עסקו בתפיסותיו הרעיוניות, ואילו הממד הפרשני כמעט שלא זכה להתייחסות. לאחרונה יצא לדרך פרוייקט הוצאת מהדורה מדעית חדשה לסדר אליהו רבה וסדר אליהו זוטא, במימון הקרן הלאומית למדע. העבודה על המהדורה הינה הזדמנות לעיון מחודש בהיבטים הפרשניים והרעיוניים של חיבור זה. בהרצאה זו יוצגו ממצאים ראשוניים העולים מן העבודה על ההדרת החיבור ביחס להיבטים אלה, ייבחנו האופנים בהם הוא מעבד ומפרש מחדש מקורות שקדמוהו, ויידונו ההשלכות המתודולוגיות של דרכו של סדר אליהו בעיבוד מקורותיו על מלאכת ההדרכת החיבור.