קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Early Midrashic Sources on Seder Eliyahu

"סדר אליהו" אובחן כבר על ידי חוקרים רבים כחלק מקבוצת המדרשים המאוחרים אשר עורכיהם עיבדו את החומר המדרשי שעמד לרשותם לכדי יצירה מדרשית חדשה. עורכים אלו רתמו לא אחת את עיבוד היחידות הדרשניות כדי לתמוך ברעיון פרשני או מחשבתי אותו הם רצו להביע. סדר אליהו ייחודי בכך שמחברו מנסה ליצור את הרושם שהחיבור הינו חיבור קדום המיוחס בצורה זו או אחרת לאליהו הנביא ו "שומעי לקחו". בעולם המחקר הועלתה השערה בדבר קיומו של חיבור קדמון שנזכר בסיפור התגלותו של אליהו הנביא לאמורא רב ענן בבבלי כתובות קו ע"א. על אף שישנה הסכמה די רחבה בין החוקרים על כך שהחיבור שלפנינו הוא חיבור מאוחר, הוצעו השערות שונות אודות היחס בין החיבור המאוחר שלפנינו לחיבור הקדמון שאינו מוכר לנו. חלק מהחוקרים העלו את האפשרות שאבני הבניין בהם השתמש מחבר סדר אליהו שבידינו כוללים בצד מדרשים מוכרים גם מסורות דרשניות קדומות וייחודיות שהיו בחיבור הקדמון הנ"ל.

בהרצאה אציג כמה דוגמאות ליחידות דרשניות, שניתוח השוואתי ביניהן לבין יחידות מדרשיות מקבילות, מצביע על כך שהינן חומר מדרשי קדום. אבקש להציע את האפשרות כי מחבר סדר אליהו, שעיבד ושזר דרשות אלו בחיבורו, השתמש אכן בדרשות קדומות שמקורם בחיבור נעלם זה.