קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Midrash Aggadah and Rabbinic Thought

נעיין מחדש במונח "בנוהג שבעולם" במדרשי ארץ ישראל ובתלמוד הירושלמי כדי לחדד את הבנתנו

באותם המקומות בהם הצירוף מופיע, ובייחוד בתחילת בראשית רבה