The 18th World Congress of Jewish Studies

Rabbi Isaac Molkho`s `Orhot Hayyim` : Is it an Ethical Composition?

`אורחות יושר` לר` יצחק מולכו נחשב לספר מוסר, אולם עיון מדוקדק בו מלמד שתכליתו אחרת. קהל היעד שלו הם דרשנים בבתי כנסת של המוני הקהל ונועד לסייע בידי הדרשנים הללו בצורה ובתוכן. כשקוראים כך את החיבור נקל להסביר את מבנהו, את שפע המקורות נקובי השם שבו, אשר ברור שהציבור הרחב לא הכיר, וכן להנהיר את המתח בין הלשון הרכה, המסנגרת לעיתים והמכבדת, לבין הצבת רף גבוה של תלמוד תורה וקיום המצוות. בהרצאתי אתייחס לשיקולים המגוונים שבעטיים אני סבור כי הספר נועד לשמש דרשנים ולא את כל באי בית הכנסת.