קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

The Changing Social Status of Religious Women in Historical Perspective

אין חולק על כך שלאורך ההיסטוריה היה מעמדן של הנשים היהודית נמוך מזה של הגברים. בעת המודרנית, ובמיוחד בעקבות פעילותה של התנועה הפמיניסטית, הצליחו חלק מן הנשים היהודיות לצמצם פער זה, לרכוש השכלה, לכהן בתפקידים שבהם כיהנו עד אז גברים בלבד ולהגיע לעמדות השפעה. עם זאת, נדמה כאילו מעמדן החברתי של הנשים החרדיות, בעבר ובהווה, היה ונותר בשפל המדרגה. בדיקה מדוקדקת יותר חושפת כי במקביל לשינויים שחלו במעמד כלל הנשים היהודיות במאתיים השנים האחרונות, חלו תמורות גם באלו של האישה החרדית, וכי הפערים המעמדיים בינה לבין הגבר החרדי התרחבו או הצטמצמו בהתאם לנורמות הדתיות והחברתיות שהתקיימו באותה תקופה וסביבת מגורים. על אף ההכרה כי בשל תפיסות היסוד של חברה זו, האישה חרדית לעולם לא תזכה לשוויון מלא, הרי שהתובנה כי בתנאים מסוימים עשוי הפער בינה לבין הגבר להצטמצם, נוטעת תקווה כי מאמציהן נשים החרדיות למעמד שוויוני יותר ולמעורבות גדולה יותר בהשפעה על עתידן אינו חסר תקווה.