קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Complex Amoraic Dicta in the Babylonian Talmud in Light of their Parallels in the Palestinian Talmud

אחת מאבני הבניין של התלמוד הבבלי היא מימרת האמוראים. בצד מימרות פשוטות, מימרות רבות בנויות מכמה רכיבים הנבדלים זה מזה בתפקוד בשפה ובסגנון. בחקר התלמוד בעשורים האחרונים מקובל להניח כי מימרות מסוג זה ניתנות להפרדה בין גרעין קדום, המשמר בקירוב את דברי האמורא, ובין מעטפת שנוספה על ידי מוסרים ועורכים אנונימיים. טענה זו נסמכת בין השאר על השוואת המימרות למקבילותיהן בירושלמי, אשר ממנה עולה, לכאורה, כי במקרים רבים גרעין המימרה בבבלי, להבדיל מהמעטפת, דומה למימרה שבירושלמי. בהרצאה זו אבקש לערער על טענה זו. בעזרת השוואה שיטתית בין מימרות מורכבות במסכתות אחדות בבבלי ובין מקבילותיהן בירושלמי אבקש להדגים כי החלוקה הספרותית בין גרעין למעטפת במימרות הבבלי, אינה חופפת בהכרח לחלוקה הכרונולוגית של היווצרות המימרה הבבלית. אראה כי לעתים דווקא במעטפת השתמרה קרבה לירושלמי וכי במקרים אחרים, דומה כי ניסוח הגרעין הבבלי מעובד אף הוא. ההרצאה תכלול גם מבט סטטיסטי על המימרות במסכת, כדי לגבש מסקנות שאינן מבוססות על מקרים נבחרים בלבד.