קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

The "Commandments of the Heart" in Early Kabbalah

מצוות רבות זכו לפרשנות מיסטית בראשית הקבלה ובכלל זה גם מצוות ״הלב״ או ״המחשבה״, מצוות אלו זכו לפיתוח ולפרשנות פילוסופית ותיאולוגית בדיונים שונים לפני הופעת הקבלה. בדבריי אבקש לבחון את הממשק שבין הלכה למיסטיקה שבא לידי ביטוי בפירושים שונים למצוות הלב בקבלת המאה הי״ג ואנסה לחשוב על השפעתם של הפירושים הקבליים על ההתקבלות של אותם מצוות, ועל השפעתם על העיצוב של הדרך המיסטית בראשית הקבלה.