קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

The Contribution of the Printed Tanhuma to the Preparation of a Scientific Edition of Tanhuma Buber on the Book of Genesis

ידוע ומקובל בעולם המחקר המדרשי שתנחומא בובר (=תנ"ב) על חומשים בראשית ושמות שונים הם בעריכתם ובתוכנם מתנחומא הנדפס (=תנ"ה) על חומשים אלו. מתוך שלל ההבדלים ביניהם ההבדל הבולט ביותר הוא שבתנ"ה יש השפעה בבלית ופולמוס אנטי קראי בעוד שבתנ"ב אין להם זכר. הבדל בולט זה כמו גם נתונים נוספים מאחרים את עריכת הנדפס לעריכתו של תנ"ב בלמעלה ממאה שנה. תוך כדי עבודה על הוצאת מהדורה מדעית לתנ"ב על בראשית ומתוך השוואה שיטתית לתנ"ה על בראשית עולה שיש בתנ"ה בכדי לסייע בהכנה של מהדורה זו במבנה ובנוסח כמו גם בחידוד ההבנה של פסקאות רבות המשותפות לשני חיבורים אלה. מבלי להיכנס לשאלת היחס בין תנ"ה לתנ"ב האם שניהם שאבו ממקור אחד או שמא תנ"ה מבוסס על תנ"ב תוך שינויים הוספות והשמטות, עולה בבירור ששניהם שייכים בבסיסם לבית מדרש תנחומאי אחד. בשני החיבורים קיימות פתיחתאות הלכתיות הבנויות מבחינת העיצוב הספרותי באופן דומה (שלא כמו הפתיחתאות ההלכתיות בדברים רבה לדוגמא) וחלקן אף עוסקות באותם התכנים ממש. גם במבנה הבסיסי של היחידות הבנויות על פי סדרי הקריאה הארץ-ישראלים קיים זהות בין שני חיבורים אלו ובהרצאה נבחן האם אפשר להשלים את מבנה היחידות של תנ"ב מתנ"ה. נבחן גם את השאלה האם להתייחס לתנ"ה בקטעים המקבילים לתנ"ב כעד נוסח נוסף או כעד נוסח משני ושמא אף לא אחד מהם. עוד עניין הראוי להיבחן ושאליו נתייחס בהרצאה הן ההרחבות הקיימות בתנ"ה לדרשות המקבילות, האם אפשר לראות בהן או לפחות בחלקן מעין ביאור לדרשות שבתנ"ב. שאלה נוספת בה נידון נוגעת לחוסרים שקיימים בתנ"ב במיוחד בחלקו השני של החיבור והאם אפשר להשלים חוסרים אלו מתנ"ה ששם הם כן נמצאים. בשונה מבובר שקבע את נוסח הפנים של מהדורתו על כתב יד אוקספורד 154 עם השלמות רבות לאורך כל מהדורתו, בכוונתי להעמיד את נוסח הפנים של מהדורתי על כתב יד וטיקן 34 עם תיקונים הכרחיים ומתבקשים על פי עדי נוסח אחרים. אני מציין זאת משום שכל השוואה שאעשה במהלך ההרצאה תהיה על בסיס כתבי היד הטובים של שתי המהדורות ולא על הדפוסים. כתוצאה מכך אני מקווה להגיע למסקנות מדויקות יותר. ככלל מגמתי בהרצאה תהיה שצריך ואפשר להיעזר בתנ"ה לבניית מהדורה מדעית של תנ"ב לבראשית, אך לא על ידי התערבות בגוף נוסח הפנים של המהדורה אלא בהערות הנוסח ובביאור.