The 18th World Congress of Jewish Studies

Educational Approaches between East and West; Haskalah and the Sephardi Rabbinate

בתמוז שנת תק"ע (1810) יצא לאור גיליון כתב העת `המאסף` המחודש, ובו מאמר שכותרתו "גידול בנים" מאת דוד קארו. דוד קארו היה הוגה פעיל ובולט בתנועת ההשכלה היהודית בדורו, היה שייך לדור `המאספים` ותמך במבשרי היהדות הרפורמית בצעדיה הראשונים בגרמניה. קארו המשכיל ניסח עקרונות חינוכיים בהתאם לרעיונותיו ולתפיסת עולמו. תוקף לדבריו הביא ממקורות ישראל ומן הספרות הכללית.

בחיבור `נועם המידות`, של הרב נתן עמרם, בן למשפחת רבנים שעלתה ממרוקו, רב, דיין, שליח דרבנן, נכלל אוסף של עצות לחיים ותפיסות חינוכיות. בסעיף `גידול בנים` שיבץ הר"ן עמרם קטע מרכזי מדבריו של דוד קארו בעניין התפיסה החינוכית שמצא כמוסכמת עליו.

בהרצאה זו אבקש לבחון את הגישות החינוכיות המשותפות שבין שני האישים ויחד עם זה אבקש לחשוף ולנתח עוד התייחסויות טקסטואליות לעקרונות חינוכיים שבין משכילים ורבנים ספרדים במאה התשע-עשרה, על הדומה והשונה שמציבים לנו טקסטים אלו.