קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

From Outside to Inside: Processes of Rejection and Absorption of Apocryphal Traditions in Rabbinic Literature

במהלך ימי בית שני יצרה החברה היהודית בארץ ישראל ספרות ענפה. ספרות זו מוכרת לנו הודות לכנסייה הנוצרית וכתבי קומראן. חכמים שפעלו בדורות הסמוכים לחורבן הכירו ספרות זו, אבל נמנעו מלצטט אותה (למעט ספר בן סירא) ואף להזכיר את תכניה. ואולם, במרוצת הזמן, ניתן למצוא יותר ויותר מובאות ומסורות מתוך ספרות הבית השני בספרות המדרשית המאוחרת. בהרצאה זו אבקש לעמוד על תהליכי הדחייה והקליטה. בחלק הראשון של ההרצאה אראה באמצעות מספר דוגמאות חדשות שטרם נידונו בספרות המחקרית, שחכמים היו מודעים היטב למסורות שונות המצויות בספר היובלים, ואף אם לא ציטטו אותם, הרי שהם עמדו איתם בפולמוס ישיר. במוקד חלק זה אבחן את המסורת על השתתפותם של המלאכים ביציאת מצרים, והפולמוס בספרות חז"ל בנושא זה. בחלק השני של ההרצאה אנסה לשחזר את קליטתה של מסורת אחת הקשורה בנח והמבול, שמקורה ככל הנראה בספר הענקים. מסורת זו הותירה הד קלוש במדרש בראשית רבה, אבל זכתה למקום נרחב בפרקי דרבי אליעזר. בחלק השלישי של ההרצאה אציע הסבר מתחום הסוציולוגיה של הידע כדי להבין את תהליכי הדחיה והקליטה מחדש של ספרות הבית השני.