The 18th World Congress of Jewish Studies

Old Wine in New Vessels? The Interpretation of Identical Texts in Moses Cordovero’s Writings

בעשורים האחרונים זכה ר` משה קורדובירו למחקר רב על אודות חיבוריו, רעיונותיו, מקורותיו והשפעתו בתולדות הקבלה. עם זאת, נתנו החוקרים תשומת לב מועטה לדרכי העבודה של קורדובירו ולאופני ארגון הידע ביצירתו הרחבה והמסועפת. בחיבוריו הרבים שילב קורדובירו בין סגנונות כתיבה שונים: כתיבה אנציקלופדית וסכולסטית, כתיבה שיטתית, פרשנות טקסטואלית (צמודה או `חופשית`) ועוד. יתרה מכך, קורדובירו היה מראשוני המקובלים שפירשו טקסטים מספר פעמים ובהקשרים שונים. מטרת הרצאה זו תהיה לבחון ולנתח היבט אחד בדרכי עבודתו של קורדובירו בחיבוריו השונים: היחס, הדמיון וההבדל בין פרשנות טקסטואלית במסגרת שיטתית וסכולסטית ובמסגרת פירוש טקסטואלי רציף.

בהרצאה אדון ואנתח את דרכי פירושו ומגמותיו של קורדובירו תוך השוואת דיוניו בחיבוריו השונים בטקסטים זהים. בכך אבקש להבין את היחס פירושי `ספר יצירה`, `הבהיר` ו`הזוהר` ב`פרדס רמונים`, ב`אור נערב`, ב`אור יקר` וב`אלימה`. השוואה זאת תשמש לשם בירור מגמותיו השונות של קורדובירו, דרכי שימושו בטקסט והשפעת קהל היעד של החיבור. כמו כן אבחן את היחס בין פירושי הזוהר והתורה של קורדובירו בחיבורים הנ"ל ובין הפירושים הנזכרים ב`ספר גרושין`. זאת על מנת לעמוד על היחס בין פרשנותו העיונית של קורדובירו ובין לימודו על דרך ההשראה.