קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Fixed Dialectical Structures in Amoraic Literary Works

בין מגוון התופעות שבהן מתגלה נטייתו של התלמוד הבבלי לחזור ולכפול את לשונותיו, נמצאת תופעת המהלכים הדיאלקטיים המקבילים: יחידות טקסטואליות שרוב המהלך הדיאלקטי שלהן מנוסח באופן זהה, אך הנושא או המקורות שנדונים בהן שונים זה מזה בתוכנם או בפרטיהם. שינוי זה בא לידי ביטוי בכמה מקומות בתוך רצף טקסטואלי אחיד, שבהם באים רכיבים בעלי פונקציה שווה שתוכניהם משתנים בהתאם לנקודת המוצא המיוחדת לכל יחידה. ההקבלה בין היחידות הנדונות ניכרת מחד גיסא בתוכנם וניסוחם של הרכיבים החוזרים, ומאידך גיסא בתפקידם הלוגי של הרכיבים המשתנים. בזאת נבדלת תופעה זו מהתופעה השכיחה של טקסטים המועברים בשלמותם מהקשר אחד למשנהו, ומותאמים למקומם החדש באמצעות הוספות או שינויים נקודתיים. עם זאת, חשוב להדגיש שהמהלכים הדיאלקטיים הנדונים הם לא מבנים לוגיים רזים ומופשטים שהשימוש בהם יפה לסוגיות רבות ומגוונות, אלא מהלכים מגובשים ומפורטים הנטועים היטב בהקשרם. לפיכך כל אחד מהם חוזר פעמים אחדות בלבד. יחידות עם מהלכים דיאלקטיים מקבילים מתגלות הן בתוך רצף טקסטואלי אחד, כשלעתים האחת מסומנת כחלופתה של השנייה באמצעות לשונות כגון `איכא דמתני/אמרי...`, והן במקומות רחוקים, לעתים אף בפרקים, מסכתות או סדרים שונים. בחלק מהמקרים היחידות דנות במקורות חלופיים על אותו נושא או אפילו בחלקים שונים או גרסאות חלופיות של אותו מקור עצמו, ובמקרים אחרים הן עוסקות בנושאים שונים.

שימוש חוזר במהלך דיאלקטי אחד ביחס לנושאי דיון שונים עשוי ללמד על דרך מסוימת בעריכתן של סוגיות התלמוד, ובמקרים מסוימים – אולי אף על דרכי הלימוד והיצירה הספרותית בישיבות האמוראים. בהרצאתי אדון בדוגמה אחת ליחידות טקסטואליות שונות החולקות מהלך דיאלקטי קבוע. אתאר את מאפייניה של ההקבלה המיוחדת ביניהן, ואתייחס לכמה מהשאלות והתובנות הכלליות שעשויות לעלות מתוך דוגמה זו לגבי משמעותה של תופעת המהלכים המקבילים ולגבי מקומם של מהלכים מסוג זה בתולדות התהוותן של סוגיות הבבלי ועריכתן.