קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Where Is God When We Need Her? Women’s Rights to Freedom of Religion or Belief as Key to Promoting Gender Equality

הזכות לחופש דת ואמונה נמצאת בליבת ההגנה על זכויות האדם בעולם המודרני. זוהי אחת הזכויות המוגנות והחזקות ביותר המוקנות לפרט בחברה. כך למשל, נאסר על מדינות לכפות כל אמונה דתית או אחרת על אינדוודואל וחרותו של אדם לבחור את אמונתו ללא כל כפייה נחשבת זכות אבסולוטית שאסור להפר אותה אף בעיתות קיצון (כגון מלחמה או בתקנות שעת חירום). הזכות לחופש פולחן דתי (כלומר, זכותו של אדם לממש את אמונתו) אמנם נחשבת מצומצמת יותר כך שמדינות יכולות בתנאים מסויימים לאסור על חופש הפולחן ואולם, אפשרות זו חריגה ביותר ואפשרית תחת תנאים מסויימים מאוד ורק במצב שהפולחן הדתי פוגעני ועשוי לפגוע בזכויות אדם של אחרים.
יחד עם זאת, זכותן של נשים לחופש דת ואמונה אינה זוכה להגנה ראויה. המאמר עוסק בהרחבה בזכות זו בזירה הבינלאומית ובעיקר בהשלכות של אי ההסדרה של הזכות לחופש דת ואמונה באמנה הבינלאומית למיגור אפליה נגד נשים (CEDAW). המילה דת והזכות הבסיסית של כל אישה להחזיק בכל אמונה אשר היא תבחר, לא מאוזכרות באמנה למיגור אפליה נגד נשים וכן לא מטופלת בצורה מתאימה על ידי גופי זכויות אדם אחרים ולכן, כפי שהמאמר מראה, זכות זו לא מוגנת כראוי. בין היתר, המאמר חושף שעד היום אף מדינה לא מפוקחת באופן סיסטמתי ולא נדרשת לדווח על החובה להגן על חופש הדת והאמונה (והחופש מדת) של נשים בשטחה. לצד זאת, המאמר מצביע על נטיה של גופי זכויות אדם בינלאומיים לשייך את הזכות לחופש דת כזכות של קבוצות דתיות שעסוקות בהפרה של זכויות נשים בהתעלם מהעובדה שגם נשים עצמן יכולות להסתמך עליה להגנתן.
לאחר מכן, בין היתר, המאמר מבקש לתת שם לתופעה (naming) וסוקר בהרחבה את הדין הבינ״ל.
לבסוף, המאמר קורא לוועדות האו"ם ובפרט לוועדה הבינלאומית למיגור אפליה נגד נשים להידרש לנושא בהמלצה כללית שתסדיר את הזכות הזו כחלק מהמאמצים להגן על נשים ברחבי העולם, וכן פונה לארגוני החברה האזרחית לקחת חלק במאבק הזה ובעצמם לבסס טיעונים על זכות היסוד הזו על מנת להתמודד על ניצול ציני של הזכות להגנה על פרקטיקות פוגעניות.