The 18th World Congress of Jewish Studies

The 1934 Levant Fair as a Cultural Festival

באביב 1934 התקיים בתל אביב יריד המזרח השישי. הוא השתרע על פני כמאה דונם ופעלו בו 74 ביתנים. במשך שישה שבועות ביקרו בו כ-600,000 מבקרים (כולל ביקורים חוזרים), בשעה שמספר התושבים היהודים בארץ באותו זמן היה כמחצית מן המספר הזה; ובתל אביב התגוררו רק כמאה אלף תושבים. אף כי ייעודו המקורי של היריד היה לטפח קשרים כלכליים ומסחריים בין מדינות העולם למדינות המזרח התיכון ולקדם את האינטרסים הכלכליים של היישוב היהודי, היו בו גם ביתנים שנועדו להציג את ההישגים התרבותיים של היישוב והתקיימו במהלכו פעילויות מגוונות בתחומי הספורט, התיאטרון, המוזיקה, הספרות, השירה, האמנות והמחול. ביריד אף נערכו אירועים לציון חצי היובל לייסוד תל אביב.

רבות נכתב על ההיבטים התכנוניים והייצוגים החזותיים של היריד. בהרצאה המוצעת בכוונתי להציג ולנתח את הפעילויות התרבותיות שנערכו בו, ולהעלות טענה מרכזית כפולה: א. הפעילויות התרבותיות שהתקיימו במסגרת היריד היו בבואה לחיי התרבות העשירים של היישוב באותה תקופה; ב. פעילויות אלה שיקפו את מעמדה של תל אביב כבירת חיי התרבות של היישוב. ההרצאה נסמכת בעיקר על מודעות, ידיעות ומאמרים בעיתוני התקופה שהתפרסמו בארץ ישראל.