קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

The Composite Homily on “This is the Book of the Generations of Adam” in Tanhuma Buber

הדרשה המורכבת (ז"א "הספרותית") במדרשי תנחומא-ילמדנו בנויה בדרך כלל ממרכיבים קבועים לפי סדר מוכר: פתיחתא בהלכה, פתיחתאות רגילות או מעגליות, גוף הדרשה וסיום בדבר טוב (לעתים "סיום משיחי"). הדרשה בתנחומא בובר בראשית סעיפים כו-לב על "זה ספר תולדות אדם" (בראשית ה:א) מגדימה מבנה זה בצורה מאלפת, אך היא כוללת סעיף אחד חריג (כז) שהוא ככל הנראה הוספה מאוחרת. הניתוח הספרותי של הדרשה, בליווי מצגת, ממשיך את מפעל חקר ספרות תנחומא-ילמדנו בו התחלתי במחקרי "ספרות תנחומא-ילמדנו - תיאור נוסחיה ועיונים בדרכי התהוותם, פרק ג".