The 18th World Congress of Jewish Studies

Practices of Multimodal Reading in Shalom Hacohen and David Zamosc

ההרצאה "טקסט אחד, שני סיפורים מקבילים וקריאה רב-אופנית באגרונים `כתב יושר` (1820) לשלום הכהן ו`מפתח בית דוד` (1823) לדוד זמושץ`" תעסוק בקריאתם של מכתב אחד מתוך האגרון `כתב יושר` וכן יחידה של שמונה מכתבים מתוך האגרון `מפתח בית דוד`. הקריאה בשני האגרונים תגלה כי לצד הסיפור הגלוי קיים סיפור נוסף, מקביל, שאינו משתלב בסיפור הגלוי אלא נקרא ומתקיים כסיפור עצמאי. לשם חשיפת הסיפור המקביל נדרשת קריאה רב-אופנית; ב`כתב יושר` תהיה זו קריאה המבוססת על פענוח צופן ואילו ב`מפתח בית דוד` מבוססת הקריאה על שילוב פסוקים מקראיים מספרים תנ"כיים שונים. פרקטיקה זו, השונה מפרקטיקות קריאה מודרניות, למשל זו הקרובה או התמטית, תאפשר מבט רחב ומלא יותר על האגרונים מראשית המאה ה-19 ותוכל אף להיות מוחלת, במידת הצורך, על טקסטים אחרים מתקופות שונות.