The 18th World Congress of Jewish Studies

Portuguese Families in Early Seventeenth-Century Salonica

בקהילת שאלוניקי בראשית העת החדשה ( אשר היתה אחת הקהילות הגדולות והחשובות ביותר בעולם באותה תקופה), היו מספר קהלים פורטוגליים, שהיו דומיננטיים בחיי החברה, התרבות, הדת והכלכלה. תולדותיהן ותולדות המשפחות המנהיגות שלהן, שהיו דומיננטיות בעיר, לא זכו עד כה לחקירה, תאור וניתוח. בהרצאה זו יידונו אישיהן, תולדותיהן, מעמדן, פעילותן הציבורית וקשריהן של משפחות בולטות אלה. כמו כן נעמוד על יסודות משותפים שלהן, ויעשה נסיון לערוך להם טיפולוגיה