קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Spherical Conceptions of the Sefirot in Early Sefirotic Literature

ההרצאה תעסוק בתאולוגיה הספירתית במאה ה-13 ובראשית המאה ה-14. על אף הגיוון הרעיוני הרב בתפיסות התאוסופיות ביחס לספירות בתקופה זו, ככלל מניחים החוקרים כי מדובר במבני האצלה בעלי מבנים קוויים או רב-קוויים מסוגים שונים. לאחרונה הראה יוסף חיות כי במאה ה-16 ביטאו מקובלים, בעיקר משה קורדוברו, תפיסות מעגליות ביחס לספירות, והוא תיארן כעומדות בזיקה למוסכמות קוסמולוגיות רווחות בתקופה זו. בהרצאה זו נראה כי כבר בחיבורים הספירתיים המוקדמים ביותר הידועים לנו, ביטאו הכותבים הספירתיים תפיסות מעגליות וכדוריות (ספראיות) ביחס לספירות. בהרצאה יידון הרקע הרעיוני לתפיסות מוקדמות אלה ותוצג טיפולוגיה ראשונית שלהן בחיבורים ספירתיים במאות ה-13 וראשית ה-14.