The 18th World Congress of Jewish Studies

Architecture Orientation and Identity: The Memory of the Temple in the Arbel Synagogue

בית הכנסת של חורבת ארבל מוכר מזה שנים רבות. כבר מראשית המחקר הארכיאולוגי הותיר פתח בית הכנסת רושם על המסיירים והחוקרים. מזוזות פתחו השתמרו באתרן. לאחרונה שוחזר הפתח והמשקוף המקורי הושב למקומו. כמו כן נערכו חפירות מצומצמות בשטח בית הכנסת על ידי בני ארובס. בחפירות אלו הוכח כי הפתח כולו חצוב בגוש אבן אחת.

בית הכנסת של ארבל בנוי במתכונת בזיליקלית כמקובל בבתי הכנסת העתיקים בגליל אולם מיקום הפתח הוא חריג, בקיר המזרח ולא בצפון או בדרום כמקובל. מקובל להסביר תופעה זו ברצון להידמות לפתחו של המקדש וזאת על פי התוספתא למגילה – "אין פותחים בתי כנסיות אלא למזרח". בהרצאה נעמוד על השווה והשונה במיקום הפתח ביחס למבנים דומים במרחב הגליל. כמו כן נבקש להציע פרשנות מקורית לבנייתו של פתח מונוליטי ולומר כי גם פרט זה משקף רצון להידמות לפתחי בית המקדש וזאת בהסתמך על מקורות המדרש.