The 18th World Congress of Jewish Studies

Lists Divided: Minority/Majority

בפסוק שיש בו שלושה חלקים חוזרים הטעמים לרוב מחלקים את הפריט האמצעי עם הפריט הראשון החלוקה העיקרית של הטעמים היא לאחר הפריט השני זאת אומרת רוב מיעוט אבל ישנם פסוקים שבהם הטעמים מחלקים את הפריט האמצעי עם הפריט השלישי החלוקה העיקרית היא לאחר הפריט הראשון זאת אומרת מיעוט רוב הרצאה זו תציג פסוקים אחדים כאלה ותציע הסברים למה נחלקו הפסוקים האלה בצורה הזאת לפעמים כאשר הדובר עצמו מדבר על עצמו בגוף ראשון אני בראש רשימה של פריטים נחשבת ליחידה נפרדת הדובר מדבר על עצמו ועל אנשים אחרים בפסוק אֲנִי֙ וְאִמְּךָ֣ וְאַחֶ֔יךָ בר לז 10 ביקשו הטעמים להפריד בין הדובר לבין האנשים האחרים ולכן החלוקה העיקרית היא בפריט הראשון לפעמים כל המרכיבים של הפריט הראשון מוזכרים בפירוש ובפריטים הבאים המרכיבים המקבילים רמוזים בכינוי גוף למשל בפסוק הַשְׁמֵן֙ לֵבהָעָ֣ם הַזֶּ֔ה וְאָזְנָ֥יו הַכְבֵּ֖ד וְעֵינָ֣יו הָשַׁ֑ע יש ו 10 המרכיב העם הזה מוזכר בפירוש בפריט הראשון בפריטים הבאים הוא רמוז בכינוי גוף הדבוק במילים ואזניו וועיניו ונוסף על כך בפריט הראשון הסדר הוא פועל מושא ובבאים אחריו מושא פועל בגלל ההבדל הזה בניסוח החלוקה העיקרית של הטעמים היא בסוף הפריט הראשון.