The 18th World Congress of Jewish Studies

Did the Ramban`s Relocation to the Land of Israel have an Impact on his Commentary on the Babylonian Talmud?

בהקדמה למהדורת חידושי רמב"ן למסכת כתובות שנערכה בידי שבט, הוא תיאר את תהליך התהוות כתיבת חידושי רמב"ן לש"ס כ"ספר דינמי, רב זמני, שלא נתחבר בבת אחת אלא לאורך שנים רבות של עיון" (ע"ד שבט [מהדיר ועורך], חידושי רמב"ן למסכת כתובות, ירושלים תש"ן, עמ` 6). גם תא-שמע סבור שרמב"ן הוסיף מקורות והערות בחידושיו לש"ס: "קל לראות כי ישנם קטעים שנוספו לאחר זמן, לאחר שכבר נפוץ הספר בין התלמידים" (י"מ תא-שמע, הספרות הפרשנית לתלמוד באירופה ובצפון אפריקה, חלק שני, ירושלים תשנ"ט–תש"ס, עמ` 54). שאלת המחקר שלנו היא: האם בחידושי רמב"ן לש"ס ניתן למצוא שינויים ותוספות בעקבות הגעתו לארץ, כפי שניתן למצוא תוספות ושינויים שרמב"ן עשה בפירושו לתורה, על פי מחקרם המקיף של עופר ויעקבס?

לכאורה קיימות מספר דוגמאות לתוספות, שנוספו לאחר עליית רמב"ן לארץ ישראל, כמו נוסח משניות שהגיע לידיו לאחר עלייתו לארץ וכן מספר תוספות ושינויים העולים מתוך השוואה בין כתבי היד של חידושי רמב"ן לש"ס, בסוגיות הקשורות לארץ ישראל.

כאמור, מטרת המחקר היא לבדוק את הייתכנות לשינויים שרמב"ן עשה בחידושיו לש"ס בעקבות הגעתו לארץ ישראל. מטרות משנה למחקר זה הן לתאר את סוגי השינויים (תוספות, תיקונים וכדומה) ואת סיבת השינויים (גיאוגרפיה, מקורות תורניים חדשים שלא היו בידיו בספרד ועוד) בחידושי רמב"ן לש"ס.