The 18th World Congress of Jewish Studies

New Evidence Relating to Women in East European Synagogues during the Early Modern Period

בעקבות פעולות שימור שנערכו בשנים האחרונות בבתי הכנסת במזרח ובמרכז אירופה נחשפו כתובות על קירות עזרות הנשים. כתובות נוספות פוענחו לאחרונה גם בתמונות ארכיון נדירות שצולמו לפני מלחמות העולם. כתובות אלו מגלות היבטים חדשים על נוכחותן ופעילותן של נשים בעולם בית הכנסת במאות השבע עשרה והשמונה עשרה.

אל המידע בנושא זה, שעד כה היה מבוסס על חומר ספרותי, שברובו נכתב ע"י גברים מצטרפות תגליות אלו, החושפות את פני השטח ללא תיווך ומרחיבות את ידיעותינו.

ההרצאה תעסוק במגוון כתובות, ביניהן טקסטים ליטורגיים, טקסטים מנהלתיים, וטקסטים העוסקים בערכי מוסר וחברה.

ההרצאה היא פרי מחקר על כתובות וציורי קירות בתי הכנסת שיתפרסם בקרוב בספר.