קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

An Analytic Philosophy of Halakhah: Examples, Promises, and Challenges

למרות שמחקר רב הוקדש לפילוסופיה של ההלכה, פילוסופיה אנליטית של ההלכה נמצאת בראשית דרכה. בהרצאתי אאפיין את הגישה, אדגים את פוריותה ואדון בחששות המתודולוגיים שעולים כנגדה.

ככלל, לפילוסופיה האנליטית מספר מאפיינים מרכזיים. ראשית, קיים בה דגש על כתיבה בהירה ומחויבות לקפדנות לוגית. שנית, קיימת בה העדפה מובהקת לפתרון בעיות ממוקדות, בעיקר באמצעות מאמרים קצרים, שרק "לאחר מעשה" מצטרפים, לעיתים, לתיאוריה כללית יותר. שלישית, התפיסה הטבעית, האינטואיטיבית, נתפסת כנקודת מוצא קדם-תיאורטית חשובה שכל ויתור עליה נחשב כמחיר שדורש הצדקה. לבסוף, הפילוסופיה האנליטית מבקשת להיות א-היסטורית במובן זה שטיפול ענייני בבעיה פילוסופית נחשב ככזה ש"שם בסוגריים" את ההקשר ההיסטורי של הבעיה. פילוסופיה אנליטית של ההלכה מבקשת לתת דין וחשבון על סוגיות הלכתיות באופן דומה. כלומר; פתרון בעיות ממוקדות שעולות מסוגיות הלכתיות, באופן זהיר ומוקפד מבחינה לוגית, תוך התחשבות באינטואיציות ההלכתיות המרכזיות ובאופן שאינו ממוקד (רק) בהקשר ההיסטורי של התפתחות הסוגיה.

בהרצאתי אדגים גישה זו בקצרה באמצעות שתי דוגמאות. הדוגמה הראשונה שאציג היא הצדקה פילוסופית להבחנה שעולה בספרות ההלכה בין "ספיקא דדינא" ל"ספיקא דמציאות" באמצעות אנליזה של טיבן המטפיזי והלוגי של הנורמות ההלכתיות. הדוגמה השנייה שאציג היא הצדקה לעקרון התלמודי לפיו "אין איסור חל על איסור" וזאת באמצעות עיון בטיבו המטפיזי והלוגי של החוק ההלכתי. לאורך הדיון אראה איך הטיפול האנליטי משמר אינטואיציות הלכתיות ייחודיות וכיצד, לבסוף, הוא מתלכד לכדי תמונה פילוסופית-הלכתית רחבה יותר.

במהלך הדברים אדרש גם לאתגרים ולהתנגדויות שפרויקט מסוג זה מזמן. האתגר האחד הוא המתח המובנה שבין "חוקר ההלכה" ובין "איש ההלכה". אטען כי למרות פער מסוים שקיים בין הדמויות, הן רחוקות הרבה פחות משמקובל להניח. דיון זה יחדד גם את טיבן של האינטואיציות ההלכתיות, חומר הגלם איתו עובד פילוסוף ההלכה. אתגר נוסף שאדרש לו נעוץ בעובדה שספרות ההלכה התפתחה לאורך אלפי שנים, על ידי דוברים שונים בני תרבויות שונות וככזו היא אקלקטית במהותה באופן שעשוי לקעקע את הפרויקט הפילוסופי הנזכר, הא-היסטורי ביסודו. לאחר שאאפיין את החשש אראה כי כל שעולה ממנו הוא דרישה לתשומת לב וזהירות היסטורית, אך אין בו כדי לחתור תחת עצם הפרויקט.