The 18th World Congress of Jewish Studies

The List of the Authors of the Biblical Books (Bava Batra 14b–15a): Its Sources, Principles and Time

רשימת כותבי ספרי המקרא שבבבא בתרא יד ע"ב – טו ע"א והדיון הנלווה לה הטביעו חותם עמוק של השפעה על המסורת היהודית ועל מחקר המקרא הרבני. חכמים שהתייחסו לשאלת כותבי ספרי המקרא ראו עצמם מחויבים לרשימת הכותבים, ורק מעטים סטו ממנה והציגו דעה מקורית משל עצמם. רשימה זו עמדה במוקד של כמה מחקרים שדנו בה בשיטתיות משתנה, ופרטים אחדים הכלולים בה נידונו לאורך הדורות בידי עשרות ואף מאות חכמים. לכל האזכורים, העיונים והדיונים הללו משותפת ההנחה כי רשימת הכותבים היא ברייתא תנאית. ובהתאם לקביעה כרונולוגית זו, מסורות אחדות שיש להן זיקה לפרטים ברשימת הכותבים נתפסו כמאוחרות לה ועל פי רוב הוצגו כמושפעות ממנה. פרטים ברשימת הכותבים המעוררים תמיהה ושאלה הובהרו אף הם על רקע זמנה המוקדם. בדבריי אני מבקש לבחון מחדש את רשימת הכותבים, מקורותיה ועקרונותיה. בשונה מכל קודמיי, בחינה זו תיעשה במשוחרר מהנחת המוצא המקובלת והמוסכמת כי הרשימה היא ברייתא תנאית. ואומנם כפי שילך ויתברר, לא רק שהרשימה לא התחברה בתקופה התנאית, אלא נכון להציב אותה מאוחר לתקופה האמוראית. הבנה כרונולוגית חדשה זו תאפשר לי לחשוף את מלוא מקורותיה, לדייק בשיקוליהם של מחבריה, ולפתור תמיהות אחדות ופרטים הכלולים ברשימה שהוסברו לאורך הדורות באופן חלקי ואף שגוי.