The 18th World Congress of Jewish Studies

The Emergence of Shevahot: When, Where, and How did the Piyyutim Come to be Included in Introductory Portions of the Morning Service?

על פי המקובל במחקר השגור, לא שולבו פיוטים בחטיבות הפתיחה של תפילת השחרית, קודם לברכת `יוצר אור`,עד לתקופת ספרד. הופעתן של סוגות פיוטים שנועדו להשתלב בהקשרים ליטורגיים אלה נחשבת לאחד מחידושיה הבולטים של שירת ספרד בתחום הפיוט. בהרצאתי אבקש לבחון מחדש מוסכמה זו לאור ממצאים שטרם נבחנו מגניזת קהיר, המצביעים לדעתי על כך ששורשי התופעה קדומים משמעותית ונטועים עוד בשלהי העת העתיקה, בהרחבות פואטיות של יחידות ליטורגיות בתר מקראיות הממסגרות רצפים של מזמורי תהילים או משולבות בהם, כגון פסקת `נשמת כל חי`. על פי אותם ממצאים אבקש לשרטט קווים לאופיין של ההרחבות הנזכרות ולשלבים מאוחרים יותר בהתפתחות הסוגה המכונה פיטי שבח וכן להתוות כיוונים להמשך המחקר.